Czasopismo fotograficzne camer@obscura

Kwartalnik, ISSN 1734-9826, format 16x22,5 cm, nakład 2000

Redaktor Naczelny (editor-in-chief):   Zbigniew Tomaszczuk    zbigniew.tomaszczuk@neostrada.pl
Z-ca Redaktora Naczelnego: Andrzej Ploch     typo@ploch.pl
Sekretarz Redakcji:    Anna Noga-Grochola     typo@pnet.pl

Rada Naukowa:
prof. Stefan Czyżewski, prof. Eugeniusz Józefowski, prof. Grzegorz Przyborek, prof. Józef Robakowski,
dr Adam Sobota, prof. Stefan Wojnecki, prof. Piotr Wołyński, prof. Aleksander Żakowicz

camer@obscura znajduje się w ministerialnym wykazie punktowanych czasopism naukowych
opublikowanym w roku 2007

Adres Redakcji
53-006 Wrocław, ul. Wojszycka 15, Poland
tel.: +48 71 339 83 00
skype: typoscript

Wydawca (publisher): „Typoscript” Studio Wydawniczo-Typograficzne
Andrzej Ploch, 53-006 Wrocław, ul. Wojszycka 15, Poland
www.ploch.pl